Ở càng lâu càng xâu tình cảm, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... là những câu mà người ta nói về tình yêu, thứ tình cảm bồi đắp lâu sẽ có.

Xem Thêm